Long-Awaited Hollow Knight Sequel, Hollow Knight: Silksong, Close to Release

Long-Awaited Hollow Knight Sequel, Hollow Knight: Silksong, Close to Release

Long-Awaited Hollow Knight Sequel, Hollow Knight: Silksong, Close to Release

Hollow Knight fans have been eagerly anticipating the release of the sequel, Hollow Knight: Silksong, for a long time. Fortunately, there are signs that their wait may finally be coming to an end. The Korean Game Rating and Administration Committee recently evaluated and rated Silksong, indicating that the game is likely complete and a release date announcement may be forthcoming.

Five years have passed since the initial announcement of Hollow Knight: Silksong, and updates about the game have been infrequent. Despite a delay to the „second half of 2023,” the metroidvania game remained elusive. However, fans have not been idle during this time. They have expressed their enthusiasm through various forms of art, such as a remarkable claymation-style trailer released in 2021.

The recent „12 years and older” rating given to Hollow Knight: Silksong by the Korean Game Rating and Administration Committee on February 20 demonstrates that the game has undergone a thorough evaluation and is now in a state close to its final form. This is a strong indication that the game is nearing completion and will soon be available for purchase.

For those interested in checking the rating themselves, it can be found on the GRAC’s official website by searching for „Hollow Knight: Silksong” with the date set to include February 20, 2024.

In addition, the Microsoft Store page for Silksong went live on April 1, according to Gematsu. These recent developments, combined with the rating from the Korean committee, suggest that an official release date announcement for Hollow Knight: Silksong from developer Team Cherry is likely on the horizon.

As fans eagerly await the arrival of Silksong, they can explore a variety of other indie games and upcoming PC games released this year and beyond. To stay updated on the latest news, reviews, and guides for PC games, readers can follow us on Google News or take advantage of our PCGN deals tracker to find great bargains.

Hollow Knight: Silksong stał się jednym z najbardziej oczekiwanych sequeli wśród fanów. Wydaje się, że ich długo oczekiwania mogą wkrótce się spełnić. Koreańska Komisja do spraw Oceny i Administracji Gier niedawno oceniła i sklasyfikowała Silksonga, co wskazuje, że gra jest prawdopodobnie gotowa i ogłoszenie daty premiery może być już wkrótce.

Minęło pięć lat od początkowego ogłoszenia Hollow Knight: Silksong, a aktualizacje dotyczące gry były rzadkie. Pomimo opóźnienia do „drugiej połowy 2023 roku”, to metroidwania pozostała nieuchwytna. Jednak fani nie próżnowali przez ten czas. Wyrazili swoje entuzjazmy poprzez różne formy sztuki, takie jak niezwykły zwiastun animowany w stylu plasteliny wydany w 2021 roku.

Najnowsza ocena „12 lat i starszych” przyznana przez Koreańską Komisję do spraw Oceny i Administracji Gier 20 lutego Hollow Knight: Silksong wskazuje, że gra przeszła gruntowną ocenę i jest teraz w stanie zbliżonym do ostatecznej wersji. Jest to silny znak, że gra zbliża się do ukończenia i wkrótce będzie dostępna do zakupu.

Dla zainteresowanych sprawdzeniem oceny samodzielnie można ją znaleźć na oficjalnej stronie GRAC, wpisując „Hollow Knight: Silksong” z datą ustawioną na 20 lutego 2024.

Dodatkowo, strona Microsoft Store dla Silksonga została uruchomiona 1 kwietnia, według Gematsu. Te ostatnie wydarzenia, wraz z oceną od koreańskiej komisji, sugerują, że oficjalne ogłoszenie daty premiery Hollow Knight: Silksong ze strony dewelopera Team Cherry jest już blisko.

Podczas oczekiwania na pojawienie się Silksonga, fani mogą zainteresować się różnymi innymi niezależnymi grami oraz nadchodzącymi grami na PC, które zostaną wydane w tym roku i w przyszłości. Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, recenzjami i poradnikami dotyczącymi gier na PC, czytelnicy mogą śledzić nas na Google News lub skorzystać z naszego monitora promocji PCGN, aby znaleźć świetne okazje.