Roblox accused of enabling illegal gambling targeting minors

Roblox accused of enabling illegal gambling targeting minors

Roblox accused of enabling illegal gambling targeting minors

Roblox, a popular online game platform, is facing a lawsuit that accuses the company of benefiting from an illegal gambling ring that preys on minors. The plaintiffs argue that Roblox acts as the payment processor for these gambling games, effectively profiting from the transactions.

The court has recently decided to proceed with the lawsuit against Roblox, rejecting the company’s request to dismiss the case based on Section 230, which protects platforms from liability for third-party content. The lawsuit alleges that Roblox facilitates transactions between minors and online casinos, enabling illegal gambling, and fails to adequately warn minors and their parents about these casinos.

To access the gambling games, children need to purchase the in-game currency called Robux from Roblox and then use those digital funds on the gambling website. The lawsuit highlights that Roblox keeps track of these transactions and should be aware of where the funds are being spent.

The court emphasizes the importance of protecting children from online gambling, stating that children cannot meaningfully consent to such games or the resulting losses. This highlights the need for robust child protection measures across all platforms and services.

The case against Roblox comes in the wake of Microsoft being fined $20 million for collecting personal information from children without parental consent on its Xbox online ecosystem. As the Federal Trade Commission takes a strong stance on safeguarding children’s personal data, it will be interesting to see how the court handles the allegations against Roblox.

Ensuring the safety and well-being of children online should be a priority for all internet platforms, especially those popular among younger users. Roblox’s role in facilitating these alleged illegal gambling activities targeted at minors raises concerns about the company’s responsibility in protecting its young player base.

Roblox, popularna platforma gier online, stoi przed sądem oskarżona o odnoszenie korzyści z nielegalnego kręgu hazardowego, który ofiarami pada nieletnie dzieci. Powództwo twierdzi, że Roblox działa jako procesor płatności dla tych gier hazardowych, skutecznie czerpiąc zyski z transakcji.

Sąd niedawno postanowił rozpatrzyć sprawę przeciwko Roblox, odrzucając wniosek firmy o odrzucenie sprawy na podstawie Sekcji 230, która chroni platformy przed odpowiedzialnością za treści stron trzecich. W pozwie twierdzi się, że Roblox ułatwia transakcje między nieletnimi a kasynami online, umożliwiając nielegalny hazard i niezadostatecznie ostrzega nieletnich dzieci i ich rodziców przed tymi kasynami.

Aby uzyskać dostęp do gier hazardowych, dzieci muszą zakupić wirtualną walutę zwana Robux od Roblox, a następnie użyć tych cyfrowych środków na stronie kasynowej. W sprawie pozwu podkreśla się, że Roblox śledzi te transakcje i powinien być świadomy, gdzie są wydawane środki.

Sąd podkreśla ważność ochrony dzieci przed hazardem online i stwierdza, że dzieci nie mogą w sposób istotny wyrazić zgody na takie gry ani ponoszone straty. To podkreśla konieczność wdrożenia skutecznych środków ochrony dzieci w przypadku wszystkich platform i usług.

Sprawa przeciwko Robloxowi ma miejsce po nałożeniu przez Federalną Komisję Handlu na Microsoft karę w wysokości 20 milionów dolarów za gromadzenie danych osobowych dzieci bez zgody rodziców w ramach ekosystemu Xbox online. W obliczu stanowczego podejścia Federalnej Komisji Handlu do ochrony danych osobowych dzieci, będzie interesujące zobaczyć, w jaki sposób sąd będzie rozpatrywać zarzuty przeciwko Robloxowi.

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci w internecie powinno być priorytetem dla wszystkich platform internetowych, zwłaszcza tych popularnych wśród młodszych użytkowników. Rola Robloxu w ułatwianiu rzekomych nielegalnych działań hazardowych skierowanych do nieletnich dzieci budzi obawy dotyczące odpowiedzialności firmy za ochronę swojej młodej grupy graczy.