ARK-ETF-ar avslør fredagens handler: Betydelige endringar i porteføljens eigarskap

ARK-ETF-ar avslør fredagens handler: Betydelige endringar i porteføljens eigarskap

ARK ETFs Reveal Friday’s Trades: Significant Shifts in Portfolio Holdings

Cathie Wood sine ARK ETF-ane viste fram handelsaktivitetane sine for fredag ​​14. juni 2024, då dei gjorde fleire merkverdige kjøp og sal innan ulike sektorar. Ei merkverdig rørsle var salget av 134 219 aksjar i Exact Sciences Corp (EXAS) til ein verdi på omtrent $5,74 millionar. Denne transaksjonen gjenspeglar ARK sin kontinuerlege salsstrategi i EXAS, etter ei rekkje tidlegare sal.

På kjøpssida viste ARK ein sterk interesse i Roblox Corp (RBLX) ved å kjøpe 19 238 aksjar for rundt $683 333. Denne konsistente kjøpsmønsteret dei siste dagane indikerer ARK sin aukande tillit til den nettbaserte spelplattforma.

Ein annan betydeleg handel involverte kjøpet av 137 174 aksjar i Veracyte Inc (VCYT) på tvers av ARKK og ARKG ETF-ane, med ein totalverdi på nesten $2,99 millionar. Desse investeringane i VCYT samsvarar med ARK sin større oppbyggingsstrategi, som dokumentert gjennom tidlegare kjøp tidlegare same veke.

Medan dei var engasjert i større handelar, deltok ARK òg aktivt i mindre transaksjonar. Firmaet kjøpte 43 569 aksjar i Markforged Holding Corp (MKFG) for $19,789 og 3,340 aksjar i PagerDuty Inc (PD) for $70,073. Desse investeringane aukar ARK sin vedvarande interesse i desse selskapa, og støttar deira investeringsstrategi fokusert på nyskapande teknologiar.

Vidare auka ARK si posisjon i Rocket Lab USA Inc og Tempus AI Inc. Dei kjøpte 19 966 aksjar i Rocket Lab USA Inc og 149 337 aksjar i Tempus AI Inc. På den andre sida reduserte fondet sin beholdning i Teladoc Health Inc, Verve Therapeutics Inc, og Zoom Video Communications Inc, med sal til eit beløp på $182 741, $20 764, og $293 292, respektivt.

ARK sine transaksjonar på fredag​​ avdekka betydelege skifter i porteføljehaldningane deira. Medan nokre posisjonar vart redusert, indikerte nye investeringar og kontinuerlege kjøpsmønster deira evolverande investeringsstrategiar og aukande tillit til visse selskap. Medan ARK held fram med å gjere handlane sine offentlege dagleg, kan investerarar få verdifulle innsikter i investeringsavgjerdene deira og ta informerte val basert på deira analyse.

Ytre fakta:
1. ARK ETF-ane fokuserar på forstyrrande innovasjon og investerer tungt i selskap innan sektorar som teknologi, genomikk, robotikk, kunstig intelligens og finansteknologi.

2. ARK Investment Management LLC, grunnlagd av Cathie Wood, forvaltar ARK ETF-ane. Wood er kjend for sine optimistiske syn på nyskapande selskap og sin langsiktige investeringsmetode.

3. ARK ETF-ane har fått betydeleg merksemd og popularitet dei siste åra på grunn av si sterke utførse og fokus på høgvekstselskap og nyskapande selskap.

4. ARK ETF-ane, som ARKK og ARKG, har tiltrekt seg ein stor følgjarbase av privatinvestorar som trur på Woods sin investeringstese og ønskjer eksponering mot forstyrrande teknologiar.