Sony avsluttar belønningarprogrammet sitt og skiftar fokus mot kundeopplevinga.

Sony avsluttar belønningarprogrammet sitt og skiftar fokus mot kundeopplevinga.

Sony Ends Rewards Program, Shifting Focus to Customer Experience

Sony kunngjorde nyleg at dei vil avslutte belønningsprogrammet deira ved utgangen av dette året. Selskapet forsikrar likevel kundane sine om at dette ikkje påverkar andre lojalitetsprogram som PlayStation Stars eller det nedlagte PlayStation Rewards-programmet. Det gjeld spesielt Sony Rewards-programmet som blir tilbydd gjennom Sony og PlayStation-merka Visa-kredittkort.

For å lettare dette har Sony oppdatert sider med spørsmål og svar og vilkår og betingelser for å spegle avslutningen av programmet. Frå no av vil ikkje nye medlemmar bli akseptert inn i programmet. Derimot vil eksisterande Sony- og PlayStation-korthaldarar framleis ha moglegheit til å innløyse poeng, få tilgang til kontoane sine og sende inn førespurnader om bonuspoeng og kreditkjøp gjennom appen fram til 31. desember 2024. Etter 21. juli vil dei likevel ikkje lengre kunne sende fysiske bonuspoeng og førespurnader om poeng på kredit gjennom posten.

I tillegg vil medlemmar ikkje lenger kunne tena poeng gjennom tilbod eller partnertilbod. Vidare vil dei heller ikkje kunne knyte kontoane sine til Sony Store eller Movies Anywhere-plattformane. Kundetenesta til Sony Rewards vil også bli avslutta 14. februar 2025.

Sjølv om avviklinga av belønningsprogrammet kan skuffa nokre kundar, har Sony som mål å fokusere på å auke den generelle kundeopplevinga. Selskapet har planar om å utforske nye strategiar og initiativ betre eigna til å møte dei utviklande behova og forventa til kundegruppa deira.

Når det gjeld Sony- og PlayStation-kredittkortprogramma vil korthaldarar bli kontakta av Comenity Bank angåande eventuelle endringar. Fram til 31. desember kan dei halde fram med å bruke korta sine som vanleg.

Medan Sony Rewards-programmet opphavleg gav draumen om å innløyse poeng for PlayStation-spel, fann nokre kundar at innløysingsprosessen var ufleksibel. I tillegg vart det avdekka som eit trekk at programmet hadde høg effektiv rente på kjøp, sett til 27,99%. På dette området har Xbox Mastercard introdusert av Microsoft i fjor møtt ein liknande utfordring med ranta, men tilbyr større fleksibilitet og potensial for kontanterstatningar.

Oppsummert markerer Sony si avgjerd om å avslutte belønningsprogrammet eit skift mot ein meir kundeorientert tilnærming. Sjølv om dette kan skuffa nokre lojale brukarar, er selskapet forplikta til å finne nye måtar å skape verdi og auke kundeopplevinga.

Fakta: Sony Rewards-programmet vart lansert i 2010 og låt kundane tena poeng ved å kjøpe Sony-produkt, sjå Sony-filmar og delta i aktivitetar som å ta undersøkingar eller samhandle med innhald på sosiale medium.

Fakta: Programmet gav medlemmar høve til å innløyse dei akkumulerte poenga for ei rekkje belønningar, inkludert Sony-produkt, gavekort, kino-billett, eksklusive opplevingar og PlayStation-spel.

Fakta: Avslutninga av belønningsprogrammet påverkar ikkje andre lojalitetsprogram som blir tilbydde av Sony, som PlayStation Stars-programmet eller det avgåtte PlayStation Rewards-programmet. Det gjeld spesifikt Sony Rewards-programmet som blir tilbydd gjennom Sony og PlayStation-merka Visa-kredittkort.

Fakta: Sony har oppdatert sider med spørsmål og svar og vilkår og betingelser for å reflektere avslutninga av programmet. Nye medlemmar vil ikkje lengre bli akseptert inn i programmet, medan eksisterande korthaldarar framleis kan innløyse poeng og få tilgang til kontoane sine fram til 31. desember 2024.

Viktig spørsmål: Kva er fordelane og ulempene ved at Sony avslutter belønningsprogrammet?

Svar:
Nokre potensielle fordelar med at Sony avsluttar belønningsprogrammet inkluderer:
1. Skifte i fokus: Ved å avvikle belønningsprogrammet kan Sony rette ressursane og innsatsen mot å forbetre den generelle kundeopplevinga, og potensielt forbetre andre aspekt av produkt og tenester deira.
2. Forenkla drift: Å avvikle belønningsprogrammet lettar at Sony kan forenkle lojalitetsprogramtilboda sine, og reduserer administrative komplikasjonar og driftsutfordringar.
3. Strategisk utforsking: Denne avgjerda gir Sony høvet til å utforske nye strategiar og initiativ som betre samsvarer med dei endrande behova og forventningane til kundane sine.

Nokre potensielle ulemper med at Sony avsluttar belønningsprogrammet inkluderer:
1. Skuffelse for lojale kundar: Kundar som aktivt deltok i belønningsprogrammet kan kjenne seg nedstemte over at det blir avslutta, sidan dei no mister høvet til å tena og innløysa poeng for belønningar.
2. Samanlikning med konkurrentar: Artikkelen nemner at Xbox Mastercard introdusert av Microsoft møter ein liknande utfordring med høg effektiv rente for kjøp. Dette kan potensielt føre til at kundar vurderer andre lojalitetsprogram eller kredittkort som tilbyr betre vilkår og fordelar.
3. Oppfatta tap av verdi: Nokre kundar kan oppfatte at avviklinga av belønningsprogrammet fører til eit tap av verdi, sidan dei ikkje lenger har moglegheit til å tena belønningar for lojaliteten sin til Sony-merket.

Relatert lenke: Sony Rewards Offisiell Nettstad