Asus Provides Solution for Intel CPU Crashes in PC Games

Asus Provides Solution for Intel CPU Crashes in PC Games

Asus Provides Solution for Intel CPU Crashes in PC Games

Recent reports have highlighted a problem affecting Intel CPU owners, specifically those using higher-end Core i9 14th-gen and 13th-gen processors. These CPUs are causing crashes in certain PC games, particularly those built with the Unreal Engine. However, Asus has stepped up and offered a solution for this issue, which may set a precedent for other motherboard makers to follow.

Asus has released a new BIOS for its Z790, B760, and H770 motherboards, featuring a new „Intel Baseline Profile” option. This set of settings aligns with Intel’s recommended default choices for these motherboards, as opposed to the previous defaults set by Asus. The goal of these settings is to lower power usage and improve stability in certain games, thereby eliminating the crashes experienced by some PC gamers.

The BIOS update introduced by Asus has been well-received by the gaming community. While there were initial concerns that it might be a beta release, it appears to be a full release. PC gamers are eager to install the update to resolve the crashing issues they’ve encountered. Early reports suggest that the new BIOS does indeed solve the problem, although it has been noted that it may slightly diminish performance. However, for gamers who have been plagued by crashes, this trade-off is more than acceptable.

Although Asus has provided a temporary solution, the root cause of these crashes remains unknown. Intel is currently investigating the issue and we eagerly await their findings. Some speculate that motherboard settings are to blame for the glitches, and Asus adjusting the settings to Intel’s defaults seems to support this theory. However, it is also possible that there are multiple factors contributing to the problem. Until Intel provides more information, it is difficult to ascertain the full story.

In the meantime, it is likely that other motherboard manufacturers will take a similar approach and introduce a „baseline” profile for settings to prevent these crashes. It is encouraging to see companies collaborating to address these issues and ensure a smoother gaming experience for PC users.

Ostatnie raporty podniosły problem dotykający właścicieli procesorów Intel CPU, szczególnie tych korzystających z wyższej klasy procesorów Core i9 14th-gen i 13th-gen. Te procesory powodują awarie w niektórych grach komputerowych, zwłaszcza tych zbudowanych na silniku Unreal Engine. Jednak Asus postanowił podjąć działania i zaproponować rozwiązanie tego problemu, które może stanowić precedens dla innych producentów płyt głównych.

Asus wydał nowe BIOS-y dla swoich płyt głównych Z790, B760 i H770, zawierające nową opcję „Intel Baseline Profile”. Ta seria ustawień jest zgodna z rekomendowanymi domyślnymi wyborami Intela dla tych płyt głównych, w przeciwieństwie do poprzednich domyślnych ustawień Asusa. Celem tych ustawień jest zmniejszenie zużycia energii i poprawa stabilności w niektórych grach, co eliminuje problemy z awariami, z którymi borykają się niektórzy gracze na PC.

Nowa aktualizacja BIOS-u wprowadzona przez Asusa została dobrze przyjęta przez społeczność graczy. Choć początkowo istniały obawy, że może to być wersja beta, wydaje się, że jest to pełna wersja. Gracze na PC z niecierpliwością instalują aktualizację, aby rozwiązać problemy z awariami, z którymi się borykają. Wczesne raporty sugerują, że nowy BIOS rzeczywiście rozwiązuje problem, choć zauważono, że może nieco zmniejszyć wydajność. Jednak dla graczy, którzy zostali do tej pory dręczeni przez awarie, ta wymiana jest więcej niż akceptowalna.

Mimo że Asus zapewnił tymczasowe rozwiązanie, przyczyna tych awarii pozostaje nieznana. Intel obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. Niektórzy spekulują, że ustawienia płyty głównej są winne za występujące problemy, a dostosowanie przez Asusa ustawień do domyślnych Internetu wydaje się potwierdzać tę teorię. Jednak możliwe jest również, że do tego problemu przyczyniają się multiple czynniki. Do momentu, gdy Intel dostarczy więcej informacji, trudno jest ustalić pełną historię.

W międzyczasie prawdopodobne jest, że inni producenci płyt głównych podejdą do tego problemu w podobny sposób i wprowadzą „profil bazowy” dla swoich ustawień, aby zapobiec tym awariom. Cieszy fakt, że firmy współpracują, aby rozwiązać te problemy i zapewnić płynne doświadczenie w grach dla użytkowników komputerów PC.

Linki do nadrzędnej domeny:

Intel
Asus